Copyright © 2016 by Artur"
All Rights reserved
E-Mail: artur@ajk-investment.pl
RSS Feed
Inteligentny system

Centrale systemu sygnalizacji pożaru Protec analizują dane z każdej czujki pożarowej i „uczą się” na podstawie zebranych informacji.

W celu przeciwdziałania fałszywym alarmom system rozpoznaje sytuacje, w których dany czujnik staje się zabrudzony lub znajduje się w zanieczyszczonym środowisku - informacje te są porównywane z danymi tła, co pozwala na odpowiednie dopasowanie progu alarmu (kompensacja).
Centrale sygnalizacji pożaru posiadają rozbudowaną logikę - potrafią rozpoznać czynniki kwalifikujące się pod zdarzenie pożarowe i odróżniać je od czynników powodujących fałszywe alarmy.
Pozwalają na filtrowanie oraz rozpoznawanie konkretnych warunków środowiskowych, takich jak choćby para wodna pochodząca z łazienki. Dodatkowo dowolna wielodetektorowa czujka w systemie sama zwiększa czułość - przykładowo w sytuacji, gdy zostanie wykryty wzrost temperatury, drugi detektor czujki, np. optyczny, sam zwiększa swoją gotowość do wykrycia cząstek dymu.
Centrale ppoż. można zaprogramować według różnych trybów pracy, uwzględniających funkcję obiektu oraz panujące w nim specyficzne warunki środowiskowe.    
   
  
Konfiguracja

Centrala ppoż. Protec 6100 wyposażona jest w czytelny, ciekłokrystaliczny wyświetlacz.
W sytuacji alarmu pożarowego wyświetlacz LCD pokazuje informację na temat urządzenia, dokładny numer strefy oraz dodatkowy opis, uprzednio zdefiniowany przez osobę uruchamiającą system. Centralę systemu sygnalizacji pożaru Protec 6100 można zaprogramować na miejscu lub jeszcze przed przyjazdem na obiekt korzystając z bezpłatnego oprogramowania o nazwie X100.

Pętla dozorowa

Elementem pętli dozorowej jest dodatkowy, adresowalny wyświetlacz LCD. Prezentowane są na nim informacje dotyczące pożarów, uszkodzeń, zasilania, zablokowanych elementów. Ten sygnalizator alarmów można zlokalizować w bardziej dostępnym dla użytkownika miejscu, dzięki czemu w sytuacji alarmowej nie ma konieczności weryfikacji informacji każdorazowo na wyświetlaczu w centrali systemu.

Wykorzystanie sygnalizatorów głosowych

W systemie Protec 6100 możliwe jest wykorzystanie sygnalizatorów głosowych wbudowanych w czujki, wyposażone w zintegrowany moduł dźwiękowy umożliwiający konfigurację ustalonych komunikatów głosowych. Dzięki czemu identyfikacja sytuacji pożarowych jest szybsza i bardziej skuteczna.

Funkcja interaktywności
Przekazywanie informacji pomiędzy czujkami a centralą odbywa się za pomocą cyfrowej metody przesyłania danych. Protokół Algo-Tec™ umożliwia transmisję dużej ilości informacji i równocześnie bardziej szczegółowych niż w przeszłości przy zastosowaniu systemów analogowych.
Bezpieczna sieć

Sieć systemu tworzą rozproszone po obiekcie panele kontroli i wyświetlania (6400/DCN), panele obsługi pętli (6400/LPN) oraz ich opcje. Połączenie ich w pętle i użycie protokołu komunikacyjnego RS485 pozwala mieć pewność, że żadne pojedyncze uszkodzenie nie spowoduje wstrzymania pracy systemu. Sprawność działania sieci paneli zapewnia również przesyłanie pomiędzy nimi bieżących informacji systemowych. Można zobaczyć je w każdym panelu (6400/DCN). Dla zwiększenia bezpieczeństwa panele (6400/DCN i 6400/LPN) przechowują zaprogramowaną konfigurację systemu. Każdy z nich (6400/DCN) umożliwia także sterowanie i konfigurację całej sieci, bez potrzeby wyznaczenia jednego panelu głównego. Połączenia sieciowe mogą być realizowane przy pomocy przewodów miedzianych lub światłowodów.
Pętla dozorowa

Integralność systemu i zwiększona efektywność

Panele umiejscawia się, uwzględniając strukturę obiektu oraz łatwość ułożenia okablowania. Dzięki temu pętle oraz linie sygnalizatorów są krótsze, bo podłączone do lokalnie umiejscowionego panelu (6400/LPN). Takie rozwiązanie pozwala nam na uniknięcie prowadzenia wszystkich przewodów systemu do jednego centralnie położonego miejsca. Tym samym zwiększa się integralność i sprawność działania całego układu, ponieważ pojedyncze zdarzenie na pętli spowoduje problemy w niewielkiej części systemu.

Konfiguracja

System programuje się na miejscu przy użyciu dedykowanego oprogramowania komputerowego. Dane konfiguracyjne można pobrać z dowolnego panelu 6400/DCN za pośrednictwem wbudowanego portu RS232 i rozesłać siecią systemu Protec 6400. Taka metoda programowania nie tylko skraca czas konfiguracji na obiekcie, ale także pozwala tworzyć kopie bezpieczeństwa systemu.
Pętla dozorowa

Centrale sygnalizacji pożaru Protec zostały wyposażone w (1 w przypadku centrali 6100 i 4 w przypadku centrali 6400) wysoce wydajną adresowalną pętlę dozorową Algo-Tec™ 6000PLUS, która jest stosowana wyłącznie w oferowanych przez nas rozwiązaniach.

Na pętli dozorowej mogą być montowane ręczne ostrzegacze pożarowe, adresowalne sygnalizatory akustyczne zasilane z pętli, różnego rodzaju detektory, w tym adresowalne czujki liniowe i/lub czujki zasysające, oraz moduły. Istnieje również możliwość bezpośredniego podłączenia do pętli dozorowej adresowalnego, pętlowego wyświetlacza LCD. Dzięki możliwości podłączenia tych urządzeń bezpośrednio w pętli, nie ma konieczności zastosowania dodatkowego okablowania. Jednocześnie poprzez możliwość wykorzystania sygnalizatorów akustycznych wbudowanych w czujkę, można zimniejszych ilość osobnych sygnalizatorów pętlowych, przy zachowaniu identycznego natężenia dźwięk
u.

Stosowanie systemów oddymiania jest przede wszystkim spełnieniem wymogów bezpieczeństwa ewakuacji i zabezpieczenia konstrukcji przed szkodliwym działaniem gorąca i toksycznych gazów.

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów rozdział 4 § 15.1 „Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego polegających na (…):
4) zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu.’’

Jaka jest podstawa prawna i miejsca zastosowania systemów oddymiania?

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, którym powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie w następujący sposób obliguje do stosowania systemów związanych z systemami zapobiegającymi lub usuwającymi produkty spalania, czyli gazy i ciepło:

§ 215.1
1) Dopuszcza się przyjęcie klasy E odporności pożarowej dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/ m2., pod warunkiem zastosowania:
2) samoczynnych urządzeń oddymiających w strefach pożarowych o powierzchni przekraczającej 1.000 m2.

§ 227.4.
Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem stref pożarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW), pod warunkiem zastosowania:
1) stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych - o 100%,
2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu - o
100%.

§ 229.1.
Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, o których mowa w § 228, pod warunkiem ich ochrony: (…)
2) samoczynnymi urządzeniami oddymiającymi - o 50%.

§ 237.6.
Długości przejść, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być powiększone pod warunkiem zastosowania (…):
2) samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu wykrywania dymu - o 50%.

§ 245.
W budynkach:
1) niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II,
2) średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
3) niskim (N) i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/ m2. lub pomieszczenie zagrożone wybuchem, należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające
zadymieniu lub służące do usuwania dymu.

§246.3.
Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla strefy pożarowej PM, powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu.

§ 247. 1.
W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW), w strefach pożarowych innych niż ZL IV, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych.
2. W krytym ciągu pieszym (pasażu), do którego przylegają lokale handlowe i usługowe, oraz w przekrytym dziedzińcu wewnętrznym, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych.
3. W podziemnej kondygnacji budynku, w której znajduje się pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osób, oraz budowli podziemnej z takim pomieszczeniem, należy zastosować rozwiązania techniczno-budowlane zapewniające usuwanie dymu z tego pomieszczenia i z dróg ewakuacyjnych.Projektowanie składa się z kilku zasadniczych etapów.

Wymaga doświadczenia i wiedzy, oraz współpracy z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zasadniczą kwestią jest to czy projektujemy cały system oddymiania (a więc klapy dymowe, wyznaczamy powierzchnię oddymiania i napowietrzania, robimy obliczenia konstrukcyjno-wytrzymałościowe, dobieramy rozwiązanie instalacyjne i układ sterowania oddymianiem) czy tylko projektujemy i wykonujemy instalację sterowania oddymianiem.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ w zakresie budowlanym wymagane są oddzielne projekty, wykonane przez osoby uprawnione. W ten sposób powstaje też projekt wielobranżowy.

Poprawnie wykonany projekt instalacji musi uwzględniać szereg różnego rodzaju wymagań, które poddawane są szczegółowej analizie przez projektanta i weryfikującego, tworząc swego rodzaju zespół połączenia poszczególnych elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu. Warunkiem niezbędnym do wykonania takiej instalacji jest jej uzgodnienie przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ważne jest, że rzeczoznawca nie jest sprawdzającym, nie określa więc czy instalacja pod względem technicznym została odpowiednio zaprojektowana, ale weryfikuje jej zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. W skrócie może okazać się, że instalacja pod względem ppoż. jest zaprojektowana dobrze, ale czy będzie działała tego nie wiadomo.

Zasady tworzenia symboli elementów instalacji przeciwpożarowych.

Projektowanie instalacji przeciwpożarowych wymaga oznaczenia ich elementów na planach i rzutach budynku. W powszechnie stosowanych programach typu CAD istnieje możliwość zdefiniowania tzw. bloków. Ich użycie znacznie ułatwia i przyśpiesza wykonanie projektu, dodatkowo zastosowanie aplikacji tylu „AutoLisp” umożliwia szybkie tworzenie, zestawianie, zliczanie i skalowanie użytych symboli.
PODSTAWA PRAWNA STOSOWANIA SYSTEMÓW ODDYMIANIA
DouPodczas pożaru elektryczne napędy otwierają otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez nie wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.
System oddymiania grawitacyjnego zostaje wyzwolony przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń.
Całością systemu zarządza centrala. W celu polepszenia naturalnego ciągu w dolnych częściach budynku otwierane są dodatkowe elementy, doprowadzające świeże powietrze.
Na co dzień elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i ciepła mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.

Informacje o systemie oddymiania:

- komfortowe rozwiązanie dzięki zastosowaniu napędów elektrycznych w oknach i klapach oddymiających,
- estetyczne i nowoczesne wzornictwo elementów systemu,
- możliwość zabudowania urządzeń w niemal niewidoczny sposób,
- szybkie automatyczne wyzwalanie przez czujki pożarowe,
- stały monitoring oraz wskazywanie stanu systemu,
- wygodna wentylacja bez dodatkowych kosztów,
- optymalne zintegrowanie z innymi systemami obiektu,
- konserwacja całego system
ZASADAN DZIAŁANIA SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO
INTELIGENTNE SYSTEMY AUTOMATYKI
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.